ORGANIZATION

New York Community Media Alliance

115 W. 29th St., Rm. 606
New York ,  NY
United States